FreeSpirit
il 14 aprile scorso

"So I take my time Guiding the blade down the line Each

"So I take my time
Guiding the blade down the line
Each cut closer to the vein
Vein, vein"