Mascalzon3latin0
mercoledì alle 14:43

Gianni Bella, ti sbagliavi.

Gianni Bella, ti sbagliavi.

Si può morire dentro.